На даний момент Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз – це потужна експертна установа Міністерства юстиції України, в якій працюють 110 працівників (з них 1 доктор наук та 10 кандидатів наук), функціонують 8 лабораторій, які проводять експертизи з понад 52 експертних спеціальностей. У структурі Інституту діють 3 відділення – Волинське, Закарпатське та Рівненське.

Сьогодні Львівський НДІСЕ розташований в адміністративному будинку №54 по вул. Липинського, 54, що належить до майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області; приміщення площею 1155 кв. м. передані в оперативне управління Львівському НДІСЕ; на них оформлене речове право на нерухоме майно. Протягом останніх років проведений комплекс робіт по прилаштуванню приміщень під потреби судово-експертної установи, вимоги лабораторій та створенню відповідних умов праці фахівцям та відвідувачам Інституту.

На виконання основних завдань Інститут:

- проводить науково-дослідну, науково-методичну роботу, пошукові дослідження, готує до видання і впроваджує в експертну практику нові методики і методи експертних досліджень, методичні рекомендації для судово-слідчих органів щодо найбільш ефективного використання експертних знань при розслідуванні і судовому розгляді кримінальних і цивільних справ;

- виявляє обставини, що сприяли або могли сприяти вчиненню і маскуванню злочину, розробляє рекомендації щодо їх усунення;

- розробляє рекомендації для органів дізнання, попереднього слідства та судів, спрямовані на профілактику правопорушень;

- вивчає і узагальнює досягнення світової науки, теорію і практику судової експертизи України і зарубіжжя, на договірних засадах, залучає до комплексних наукових досліджень наукових і практичних працівників закладів науки, вищих учбових закладів, інших науково-дослідних установ і організацій, здійснює апробацію та впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт, проведених в експертних установах країни.

Експертна робота проводиться науковими працівниками Інституту та судовими експертами, які працюють у Львівському НДІСЕ за цивільно-правовими договорами.

Основними напрямками діяльності Інституту є:

- проведення прикладних науково-дослідних робіт у галузі криміналістики і судової експертизи, впровадження їх результатів в експертну, слідчу та судову практику;

- проведення криміналістичних, ґрунтознавчих, автотехнічних, залізнично-транспортних, економічних, товарознавчих (у т. ч. автотоварознавчих), будівельно- та земельно-технічних, з питань землеустрою, оціночних, комп’ютерно-технічних (у т. ч. програмних продуктів), у сфері інтелектуальної власності, психологічних, екологічних та інших судових експертиз у кримінальних провадженнях, цивільних, господарських, адміністративних справах;

- проведення досліджень і надання висновків експертних досліджень при вирішенні питань поза межами судочинства із застосуванням засобів і методів судової експертизи;

- надання консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань;

- підготовка фахівців у галузі судової експертизи та підвищення кваліфікації експертних кадрів;

- науково-інформаційна та навчально-методична діяльність у галузі судової експертизи.

У Львівському НДІСЕ діє інститут наставництва: робота молодих працівників, які закінчили експертну підготовку за індивідуальними планами та отримали право самостійного виконання експертиз, контролюється більш досвідченими спеціалістами, переважно керівниками секторів, відділів та лабораторій.

З метою підвищення кваліфікації працівники інституту проходять зовнішнє стажування в інших судово-експертних установах Міністерства юстиції України.

У Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз сьогодні функціонують вісім базових лабораторій: почеркознавчих та технічних досліджень документів; трасології і балістики; досліджень об’єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності, у склад якої входить сектор досліджень відео-,звукозапису; досліджень матеріалів, речовин та виробів; автотехнічних досліджень; залізнично-транспортних досліджень; будівельно- та земельно-технічних досліджень; товарознавчих та економічних досліджень, у склад якої входить сектор економічних досліджень.

Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз – це спеціалізована науково-дослідна установа, в якій були започатковані експертиза відео-,звукозапису та залізнично-транспортна судова експертиза в Україні.